Resekcja Chirurgiczna

Resekcja Chirurgiczna

Spostrzeżenia własne. Splenectomie wykonywane w naszym materiale dotyczyły głównie lat ubiegłych, kiedy zabieg ten w przypadku urazu, wykonywany był niemal rutynowo, oraz dotyczyły w 2 przypadkach rozkawałkowania śledziony, w 1 przypadku oderwania szypuły naczyniowej oraz 1 przypadku tzw. „dwuczasowego” pięk- nięcia śledziony z manifestacją kliniczną w 4 dobie hospitalizacji, bez możliwości wykonania hemostazy po wypłukaniu i usunięciu rozległego krwiaka. Splenorraphie wykonywaliśmy 4-krotnie, w 2 przypadkach było to zeszycie niewielkich pojedynczych pęknięć śledziony i lewego płata wątroby catgutem-chrom 4/0, w 2 pozostałych zastosowaliśmy kombinowaną technikę chirurgicznej resekcji i zeszycia uszkodzonego urazem miąższu śledziony.

Resekcja Chirurgiczna dotyczyła 1 przypadku głębokiego linijnego pęknięcia, sięgającego strefy pośredniej wg Dixona 1980), o częściowo zmiażdżonych brzegach, w 2 przypadku dotyczyła oderwania dolnego biegunka śledziony. Zastosowaliśmy w tych przypadkach klinową resekcję miąższu, wierzchołkiem zwróconym w kierunku prawidłowego utkania warstwy powierzchownej lub pośredniej wg Rufa (1979). Ten sposób postępowania zwykle pozwala na założenie szwów pod znacznie mniejszym napięciem, chroniąc tym samym narząd przed dodatkowymi uszkodzeniami przy ich wiązaniu. Zastosowana także w tych przypadkach technika zakładania szwów atraumatycznych, wiązanych na małych teflonowych łatkach, w postaci materaców, pozwoliła na znaczne zmniejszenie liczby zakładanych szwów, a także dała dobre efekty hemosta- tyczne, zwiększając powierzchnię ścisłego przylegania resekowanego miąższu. Drobne krwawienia między szwami, udawało się zwykle opanować przy pomocy spogostanu lub oxydowanej celulozy, które po stwierdzeniu pełnej hemostazy, usuwaliśmy spłukując ciepłą solą fizjologiczną. W naszych przypadkach nie zachodziła konieczność zakładania dodatkowych szwów hemostatycznych. W 1 przypadku na pozbawioną torebki dość znaczną powierzchnię zeszytego miąższu śledziony naszyliśmy sieć, katgutem atraumatycznym 4/0.

Related articles

Back to Top