Świdrowiec T.

Świdrowiec T.

Chorobotwórczość. Świdrowiec T. brucei. rhodesiense wywołuje śpiączkę afry-kańską (trypanosomosis), o przebiegu ostrym, bardzo często prowadzącą do śmierci. Objawy jak w zarażeniu świdrowcem gambijskim, szybciej jednak następuje zapalenie mięśnia sercowego oraz inwazja świdrowca rodezyjskiego do ośrodkowego układu nerwowego zmiany w mózgu – podobne do opisanych w inwazji T. gambiense – obejmują istotę białą i szarą często dotyczą płata skroniowego. W obrębie jądra podstawy w prążkowiu nacieki komórkowe mogą być bardzo obfite. Zapalenie opon zwykle bardziej nasilone niż w zarażeniu T. gambiense’, poza tym obserwuje się zapalenie błon surowiczych (otrzewna, opłucna, osierdzie).

Wykrywanie. Tak jak świdrowca gambijskiego, lecz stosowanie metod serolo-gicznych trudniejsze, ze względu na niższe stężenie przeciwciał humoralnych. Dla zróżnicowania z T. brucei gambiense konieczna inokulacja szczurów, u których spo-strzega się w osoczu formy trypomastigota z biegunowym umieszczeniem jądra u T. brucei rhodesiense.

Related articles

Back to Top